Grünwalder Gesundheitsprodukte

1.Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

In de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Het gebruik van deze website is in principe zonder verstrekking van persoonsgegevens mogelijk.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het impressum vermeld staat. Bovendien heeft u een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH

Isao Takemura

Ruhlandstrasse 5

83646  Bad Tölz

Telefoon  +49(0)8041-7944000

info@gruenwalder.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevensbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst van alle functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die binnen het kader van de colofonplicht openbaar gemaakt zijn, voor het versturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitant van de pagina's behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails. 

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De programmering van de navigatiebalk is actueel gebaseerd op het gebruik van zog. sessie-cookies. In een sessie-cookie wordt een willekeurig gegenereerd, eenduidig identificatienummer geplaatst, een zogeheten sessie-ID. Verder bevat een cookie informatie over de herkomst en de tijd van opslaan. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan en worden bij beëindiging van de internetsessie automatisch weer van de computer verwijderd.

Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.  

Gegevensverwerking/serverlogbestanden

Bij elk bezoek aan een internetpagina worden gegevens verzameld en uitgewisseld. De webserver van de provider van de pagina's verzamelt automatisch de volgende gegevens die uw browser overdraagt en slaat deze op in zogeheten serverlogbestanden:

•  type en versie van uw internetbrowser (bijv. Firefox, Internet Explorer, Safari, ...)

•  gebruikt besturingssysteem (bijv. Windows 7, MacOS, Linux enz.)

•  hostnaam van de oproepende computer

•  de opgeroepen pagina (bijv.  )

•  de daarvoor bezochte pagina (referrer-URL, bijv. /bedrijf)

•  tijdstip van de serveraanvraag.

•  IP-adres

Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar bepaalde personen. Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd. 

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 

Contactformulier/e-mails 

Als u ons per contactformulier of per e-mail aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier of uit de e-mail inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft of per e-mail doorstuurt, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast. 

4. Plug-ins en tools 

Google web fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde web fonts, die door de firma Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van web fonts van Google geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina's. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over web fonts van Google vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Analysediensten

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Knoppen sociale netwerken

Facebook

Deze website maak gebruik van plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De plug-in is herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte “f” op een blauw vierkant of het “duimpje omhoog”-teken). De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: http://developers.facebook.com/plugins.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van Facebook. Door het integreren van plug-ins krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-knop klikt of een opmerking plaatst, dan wordt de betreffende informatie door uw browser direct doorgezonden aan Facebook en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat er toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres verneemt en opslaat.

In de privacybepalingen van Facebook vindt u meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt en koppelt aan gegevens die Facebook over u als lid heeft opgeslagen, dan moet u uitloggen bij Facebook.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. 

Als u een van onze pagina's met een plug-in van YouTube bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Als u aangemeld bent op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Wij maken gebruik van YouTube om onze internetpagina's aantrekkelijker weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google+

Deze website maak gebruik van Google+-knoppen van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc.,  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google”).

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van Google.

In de privacybepalingen van Google m.b.t. de “Google+"-knop vindt u meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy#policies

Als u een account heeft bij Google Plus en niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt en koppelt aan gegevens die Google over u als lid heeft opgeslagen, dan moet u uitloggen bij Google Plus.

Twitter

Deze website maakt gebruik van de knoppen van de dienst Twitter. Deze knoppen worden aangeboden door de firma Twitter Inc., 795 Market Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Zij zijn gebonden aan begrippen zoals “Twitter” of “Volgen” en te herkennen aan een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of pagina van dit aanbod bij Twitter te delen of de aanbieder bij Twitter te volgen.

Als een gebruiker een pagina van deze website bezoekt die een dergelijke knop button heeft, dan maakt zijn/haar browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker overgedragen. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruikers op basis van de huidige stand van zijn kennis.

Volgens deze inzichten wordt alleen het IP-adres van de gebruiker oftewel de URL van de desbetreffende pagina overgedragen bij gebruik van de button, maar niet voor andere doeleinden dan het weergeven van de knop.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Gebruik van de DocCheck-toegang voor specialisten

DocCheck maakt gebruik van cookies (zie boven) om het gebruik van de diensten te vergemakkelijken. De door deze cookies verzamelde informatie wordt uitsluitend naar servers van DocCheck doorgestuurd en niet gedeeld met Grünwalder als websitebeheerder noch met overige derden. Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU vindt niet plaats.

Cookie 1         Doccheck_user_id        maakt een single-sign-on mogelijk voor alle Doccheck-log-ins       Levensduur = 1 sessie

Cookie 2         Doccheck_scu_data     Dient voor het klaarzetten van passende inhoud aan de hand van gepseudonimiseerde gegevens (bijv. beroep,land, taal).                                                                         

                                                             Levensduur = 1 jaar

Protocolgegevens

Binnen het kader van gebruik van de DocCheck-wachtwoordbeveiliging verzamelt DocCheck, uitgaande van de website van de informatieaanbieder die de login per "embed" en/of iFrame in de website integreert (hier Grünwalder), de zog. protocolgegevens (IP-adres, toegangsdatum, referentietijd, referrer-URL, informatie over gebruikte soft- en hardware zoals bijv. browserkenmerken, toestelinformatie) van de gebruiker (zie hierboven, "Serverlogbestanden"). Deze gegevens worden niet gebruikt om terugkoppeling naar de persoon mogelijk te maken, maar dienen ervoor de juiste weergave van de pagina- of iFrame-inhoud en/of de veiligheid van DocCheck-diensten te garanderen.